Disclaimer

Website

Deze website is ontwikkeld voor MS Windows met Internet Explorer 5.5 of hoger, Safari 5, Firefox en Chrome. Bij gebruik van een andere of verouderde browser bestaat de kans dat de website niet optimaal wordt weergegeven.

Aansprakelijkheid 

Stichting Beeldend Onderwijs kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen. De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Stichting.

Disclaimer
De informatie op deze site wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Stichting Beeldend Onderwijs kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan de Stichting Beeldend Onderwijs niet garanderen dat informatie die door derden op deze site is geplaatst, volledig en juist is.

Hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Stichting Beeldend Onderwijs liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden.

Toegang
Stichting Beeldend Onderwijs behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

Auteursrecht 

Deze website is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van de Stichting Beeldendo Onderwijs, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De informatie mag alleen worden gebruikt binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker onderwijs verzorgt of ontvangt, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC van de gebruiker of op het netwerk van de eigen instelling. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Beeldend Onderwijs. 
Voor wat betreft de lessen, die alleen toegankelijk zijn voor abonnementhouders, wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden

Aanspraak maken op auteursrecht

De Stichting Beeldend Onderwijs heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten, afbeeldingen en geluidsfragmenten. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de stichting zodat het materiaal terstond kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Contact 

Voor vragen en opmerkingen aangaande de site kunt u gebruikmaken van het contactformulier. Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. Misbruik zal aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing zijnde rechtbank.

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012